+48 56 688 13 52 wew. 21

Dziś nauka jutro praca V

Zajęcia projektowe dla Technika Logistyka

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

 „Dziś nauka jutro praca V” nr RPKP.10.02.03-04-0049/19         

 Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca V”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30 września 2023 r.

Projekt skierowany jest do uczniów:

  • Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie
    • Zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk

 

Dokumentacja projektowa:

Ogłoszenie o naborze  pdf

Regulamin rekrutacji  pdf

Oświadczenie uczestnika projektu  word

Poświadczenie Dyrektora Szkoły  word

Deklaracja uczestnika word

Zarządzenie Starosty Wąbrzeskiego  pdf

Lista uczestników  word

Ogłoszenie o naborze do projektu "Dziś nauka, jutro praca V" - Staże zawodowe

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże zawodowe                     

w ramach projektu  „Dziś nauka jutro praca V”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór na staże zawodowe dla 15 uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca V” nr RPKP.10.02.03-04-0049/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Czytaj więcej...

Dziś nauka, jutro praca V

„Dziś nauka jutro praca V”

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca V”
Nr RPKP.10.02.03-04-0049/19
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 280 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 252 000,00 zł
Wkład własny: 28 000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę  Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 54 osoby, w tym 52 uczniów i 2 nauczycieli Technikum w Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: logistyk, ekonomik, mechanik i mechatronik. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 2 nauczycieli, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników mechatroników i techników logistyków. Uczestnicząca w projekcie szkoła doposaży pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Zajęcia realizowane w ramach projektu

  • Zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk
  • Zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista
  • Zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik

Ogłoszenie o naborze do projektów "Dziś nauka, jutro praca". Edycja IV i V

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Tym razem nabór obejmuje dwie edycje projektu: IV i V

Czytaj więcej...