+48 56 688 13 52 wew. 21

Zajęcia projektowe dla Technika Logistyka

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

 „Dziś nauka jutro praca V” nr RPKP.10.02.03-04-0049/19         

 Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca V”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30 września 2023 r.

Projekt skierowany jest do uczniów:

  • Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie
    • Zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk

 

Dokumentacja projektowa:

Ogłoszenie o naborze  pdf

Regulamin rekrutacji  pdf

Oświadczenie uczestnika projektu  word

Poświadczenie Dyrektora Szkoły  word

Deklaracja uczestnika word

Zarządzenie Starosty Wąbrzeskiego  pdf

Lista uczestników  word