+48 56 688 13 52 wew. 21

Zespół Szkół w Wąbrzeźnie

 

NASZE MOTTO:

„WSZECHSTRONNIE - TWÓRCZO - PRZYJAŹNIE KU PRZYSZŁOŚCI”

Zespół Szkół w Wąbrzeźnie powstał z połączenia we wrześniu 2020r. dwóch szkół powiatowych, tj. Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPiU) w Wąbrzeźnie. W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące typy szkół:

 • Technikum

 • Liceum Ogólnokształcące

 • Branżowa Szkoła I stopnia

 • Branżowa Szkoła II stopnia

 • Szkoła dla dorosłych

Zespół Szkół w Wąbrzeźnie jest nowoczesną placówką edukacyjną z ponad stuletnią tradycją, kształcącą absolwentów szkoły podstawowej oraz dorosłych słuchaczy. Ukończenie szkoły i zdanie odpowiednich kwalifikacji daje tytuł zawodowy technika, a absolwenci technikum oraz liceum mają możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Uczniowie, którzy ukończą szkołę branżową 1 stopnia i pomyślnie zaliczą egzamin zawodowy, uzyskują tytuł pracownika wykwalifikowanego w wyuczonym zawodzie. Mogą też kontynuować kształcenie w Branżowej Szkole 2 stopnia, dzięki czemu mają możliwość zdobycia tytułu technika i zdania egzaminu maturalnego.

W roku szkolnym 2020/21r. kształciło się u nas 720 uczniów, natomiast w szkole dla dorosłych 57 słuchaczy. Ponadto w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego odbywa się kształcenie praktyczne w zawodach mechanik monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających. Jako nieliczni w województwie stwarzamy możliwość zdobycia zawodu uczniom szkoły branżowej mającym trudności w nauce, proponując ją w formie klas integracyjnych.

Głównym celem Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie. Szkoła jest otwarta na środowisko lokalne i współpracę z licznymi instytucjami oraz pracodawcami.

Od 2004 r. aktywnie uczestniczymy w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich w celu podniesienia kompetencji kluczowych, zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów, a także unowocześniania bazy dydaktycznej i infrastruktury. Efektem tych działań jest między innymi wybudowanie nowoczesnej sali gimnastycznej z trybunami i powstanie dwóch dodatkowych skrzydeł, mieszczących kilkanaście klasopracowni. Dysponujemy też windą dla osób niepełnosprawnych.

BAZA DYDAKTYCZNA

Nauka odbywa się w trzech budynkach: w budynku głównym przy ul. Żeromskiego oraz przy ul.Królowej Jadwigi, a także w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPiU) przy ul. Staszica. Szkoła posiada internat znajdujący się we Wroniu, salę gimnastyczną, boiska sportowe, bibliotekę oraz kilkadziesiąt sal lekcyjnych, w tym sale do nauki języków obcych oraz pracownie zawodowe, wyposażone w specjalistyczne programy i pomoce dydaktyczne. Kształcenie praktyczne odbywa się w następujących pracowniach:

 • informatyczne

 • wspomagania projektowania i wytwarzania (CAD-CAM)

 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie ( CNC)

 • technologii i montażu

 • techniczna i pomiarów

 • mechatroniczna

 • elektroniki i elektrotechniki

 • hotelarstwa

 • gastronomiczna

 • ekonomiczna

 • logistyczna

 • ślusarstwa

 • obróbki skrawaniem

 • spawalnicza

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia odbywają zajęcia praktyczne w naszych pracowniach szkolnych w CKPiU lub u pracodawców, zgodnie z podpisanymi umowami o pracę.Kilkutygodniowe praktyki zawodowe uczniowie technikum mają u lokalnych pracodawców, jak również zagranicą w ramach programu Comenius, np. w Niemczech, Portugali.

Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i egzaminów maturalnych świadczy o dobrym przygotowaniu uczniów oraz wysokich kompetencjach nauczycieli uczących w ZS Wąbrzeźnie.

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 1. TECHNIKUM - 5 letnie

 • technik ekonomista

 • technik logistyk

 • technik informatyk

 • technik hotelarstwa

 • technik handlowiec

 • technik mechanik

 • technik mechatronik

 • technik organizacji turystki

 • technik rolnik

 • technik architektury krajobrazu

 • technik ochrony środowiska

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 4 letnie

 • profil – służby mundurowe

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3 letnia

 • operator obrabiarek skrawających

 • mechanik, monter maszyn i urządzeń

 • sprzedawca

 • różne zawody – klasy wielozawodowe

 • klasy integracyjne wielozawodowe

 1. BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – 2 letnia

 • Technik mechanik

 • Technik handlowiec

Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata. Słuchacze są klasyfikowani semestralnie. Kształcenie obejmuje naukę przedmiotów zawodowych i przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym. Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

 1. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH - zaoczne

 • liceum dla dorosłych – 8 semestrów

 • szkoła policealna – technik rachunkowości, technik administracji

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe, np. spawania MIG -TIG

 

"KSZTAŁCIMY ZAWODOWO"