+48 56 688 13 52 wew. 21

content

Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji uczniów
w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest: Zespół Szkół w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, 87- 200 Wąbrzeźno
  tel. 56 688 1352, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Kontakt z Inspektorem Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Dane – w zakresie zawartym we wniosku o przyjęcie do szkoły– będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. Podstawą przetwarzania danych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie wyrażonej zgody.

 4. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonegoprzez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

 5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat zostanieprzyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1ustawy Prawo oświatowe). Szkoły, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przezokres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.

 7. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata),żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznacznez rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczeniaprzetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 8. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c)RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

 9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadnedecyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

 10. Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art.77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danychosobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

 11. Podanie danych zawartych w kwestionariuszu kandydata i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, w szczególności uregulowań art. 150 tej ustawy. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

 12. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacjidotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU 2020/21

Nauczyciele Zespołu szkół w Wąbrzeźnie

w roku szkolnym 2021/2022

 

Nauczyciele pełnozatrudnieni

lpnazwisko i imięnauczane przedmioty
1 Bereza Wojciech Dyrektor Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie 
2 Szmycińska Justyna Wicedyrektor Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie, język polski
3 Kowalska Hanna Wicedyrektor Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie, język angielski
 Przybylska Lidia  Kierownik kształcenia zawodowego, przedmioty logistyczne
 Abramczyk Izabela przedmioty mechaniczne, zajęcia praktyczne  
6 Bacińska Aleksandra edukacja dla bezpieczeństwa, WDŻ, wychowawca internatu
7 Bańczerowska Lucyna przedmioty informatyczne
8 Bochra Agnieszka przedmioty logistyczne
9 Broniewska Jolanta wychowanie fizyczne
10 Bykowska-Szelążek Anna pedagog szkolny, podstawy przedsiębiorczości
11 Bytnar Lukrecja matematyka
12 Bytnar Stanisław przedmioty mechaniczne, informatyka
13 ks. Dembiński Andrzej religia
14 Domachowska Alina język angielski
15 Dzielska Agnieszka przedmioty hotelarskie
16 Dzielska Ewa - Saja przedmioty turystyczne i handlowe
17 Fijołek-Trzcińska Violetta język polski
18  Fiałkowska Izabela chemia, biologia, wychowawca internatu
19 Gardiner Magdalena język polski
20 Gierszewski Tadeusz przedmioty mechaniczne, matematyka
21 Gumuła Bogusław historia
22 Izdebski Zbigniew pedagog
23 Jaworska Agnieszka przedmioty informatyczne
24  Klimek Małgorzata język polski
25 Klinikowski Roman wychowawca internatu
26  Kołpacka Hanna język niemiecki
27  Kowalska Stanisława historia, zajęcia rewalidacyjne
28  Krawczyk Szymon biologia, chemia
29  Krzewińska Anna matematyka
30 Lewicki Marcin przedmioty mechatroniczne
31  Ługiewicz Aleksandra język angielski
32 Mikołajczak Dariusz zajęcia praktyczne
33 Mikulska Sabina nauczyciel bibliotekarz
34 Moch Barbara wychowawca internatu. kszt. kompetencji zawodowych
35 Molczyński Łukasz wychowanie fizyczne
36 Mysyszyn Olena język angielski
37 Olszewska Dorota wychowanie fizyczne
38 Ostrowska Beata przedmioty ekonomiczne
39 Piątek Elżbieta język angielski
40 Piotrowska Paulina język angielski
41 Rak Adam zajęcia praktyczne
42 Rękosiewicz Anna geografia
43 Rozwadowski Sebastian język angielski
44 Różynska Sandra pedagog szkolny, religia
45 Rutkowska Ewa  język polski, filozofia
46  Rybszleger Piotr wychowanie fizyczne
47 Słupkowski Piotr wychowanie fizyczne
48 Sroka Edyta przedmioty informatyczno - ekonomiczne
49 Studzińska – Gołaszewska Beata przedmioty zawodowe gastronomiczne
50 Szczygłowska-Rarus Lucyna matematyka
51 ks. Światkowski Łukasz religia
52 Turek Ewa historia, historia i teraźniejszość
53  Wierzbowski Zbigniew przedmioty ekonomiczne i handlowe
54 Wiśniewska Anita język niemiecki
55  Wiśniewska Dorota przedmioty ekonomiczne
56 Zubko Artur przedmioty mechaniczne
57 Żabiński Arkadiusz wychowanie fizyczne

Nauczyciele niepełnozatrudnieni

lpnazwisko i imięnauczane przedmioty
1 Błędzka Danuta religia
Jaworska Aneta język polski
3 Kaczmarek Marta fizyka
4 Künstler Bolesław   matematyka
Kurek Zuzanna informatyka
6 Murawski Janusz informatyka
7 Rutkowska Małgorzata   przedmioty logistyczne
8 Stenzel Michał język niemiecki
9 Turbak Paweł fizyka, bezpieczeństwo i higiena pracy
10  Zacharek Krzysztof przedmioty mechatroniczne

 

Klauzula informacyjna Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie

KLAUZULA INFORMACYJNA
 ogólna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich Danych/danych Twojego dziecka jest Zespół Szkół w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, 87 – 200 Wąbrzeźno. Dane do kontaktu: nr telefonu: 56/6881352; listownie na adres: Zespół Szkół w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, 87 – 200 Wąbrzeźno, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Administrator wyznaczył do kontaktu w sprawie przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka oraz przysługujących Ci praw Inspektora Ochrony Danych.

Dane do kontaktu z Inspektorem: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celach oświatowych, związanych z nauką i wychowaniem uczniów, wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2018, poz. 996 z późn. zm.) i ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1457 z późn. zm.). Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w przypadku posiadania podstaw prawnych wynikających z art. 6 i 9 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.

 2. Podanie danych:

  • w ustawowych celach oświatowych, przy realizacji obowiązku szkolnego jest obowiązkowe. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych/danych Twojego dziecka lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować celu.

  • jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody która jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. w sytuacji rozpowszechniania wizerunku Twojego dziecka lub śledzenia losów absolwentów.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

 4. Twoje dane/dane Twojego dziecka nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 5. Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka mogą zostać przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie uprawnionym podmiotom. W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.

 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych/danych Twojego dziecka przez Administratora masz prawo do:

  • dostępu do treści Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 15;

  • sprostowania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 16;

  • usunięcia Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 17, jeżeli:

   • wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

   • Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   • Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka są przetwarzane niezgodnie z prawem,

  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 18;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

 7. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Klauzule szczegółowe dotyczące poszczególnych obszarów ochrony danych osobowych. 

 1. Klauzula informacyjna - wizerunek osób podczas uroczystości szkolnych, kulturalnych i sportowych pdf
 2. Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osób zapraszanych na uroczystości szkolne, kulturalne i sportowe pdf
 3. Klauzula informacyjna - funkcjonowanie ZFŚS pdf
 4. Klauzula informacyjna - dotyczy monitoringu wizyjnego pdf
 5. Klauzula informacyjna - ogólna Prawo oświatowe 2019 pdf
 6. Klauzula informacyjna - proces rekrutacji uczniów pdf
 7. Klauzula zgody - obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji pdf

Informacja publiczna

Raport z dostępności Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie - rok 2021

 

 

Dziennik elektroniczny Librus

Zespół Szkół w Wąbrzeźnie, korzysta z dziennika elektronicznego Librus, do którego mają dostęp zarówno nauczyciele, uczniowie i przede wszystkim rodzice. Informacje w dzienniku są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Niekiedy korzystanie z aplikacji w smartfonach, może powodować pewnie opóźnienia.

W okresie pandemii Zespół Szkół w Wąbrzeźnie korzysta również, z platformy elektronicznej „Google Classroom”

Librus

Kliknięcie na ikonę librusa, spowoduje przeniesienie na stronę logowania

Zespół Szkół w Wąbrzeźnie

 

NASZE MOTTO:

„WSZECHSTRONNIE - TWÓRCZO - PRZYJAŹNIE KU PRZYSZŁOŚCI”

Zespół Szkół w Wąbrzeźnie powstał z połączenia we wrześniu 2020r. dwóch szkół powiatowych, tj. Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPiU) w Wąbrzeźnie. W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące typy szkół:

 • Technikum

 • Liceum Ogólnokształcące

 • Branżowa Szkoła I stopnia

 • Branżowa Szkoła II stopnia

 • Szkoła dla dorosłych

Zespół Szkół w Wąbrzeźnie jest nowoczesną placówką edukacyjną z ponad stuletnią tradycją, kształcącą absolwentów szkoły podstawowej oraz dorosłych słuchaczy. Ukończenie szkoły i zdanie odpowiednich kwalifikacji daje tytuł zawodowy technika, a absolwenci technikum oraz liceum mają możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Uczniowie, którzy ukończą szkołę branżową 1 stopnia i pomyślnie zaliczą egzamin zawodowy, uzyskują tytuł pracownika wykwalifikowanego w wyuczonym zawodzie. Mogą też kontynuować kształcenie w Branżowej Szkole 2 stopnia, dzięki czemu mają możliwość zdobycia tytułu technika i zdania egzaminu maturalnego.

W roku szkolnym 2020/21r. kształciło się u nas 720 uczniów, natomiast w szkole dla dorosłych 57 słuchaczy. Ponadto w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego odbywa się kształcenie praktyczne w zawodach mechanik monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających. Jako nieliczni w województwie stwarzamy możliwość zdobycia zawodu uczniom szkoły branżowej mającym trudności w nauce, proponując ją w formie klas integracyjnych.

Głównym celem Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie. Szkoła jest otwarta na środowisko lokalne i współpracę z licznymi instytucjami oraz pracodawcami.

Od 2004 r. aktywnie uczestniczymy w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich w celu podniesienia kompetencji kluczowych, zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów, a także unowocześniania bazy dydaktycznej i infrastruktury. Efektem tych działań jest między innymi wybudowanie nowoczesnej sali gimnastycznej z trybunami i powstanie dwóch dodatkowych skrzydeł, mieszczących kilkanaście klasopracowni. Dysponujemy też windą dla osób niepełnosprawnych.

BAZA DYDAKTYCZNA

Nauka odbywa się w trzech budynkach: w budynku głównym przy ul. Żeromskiego oraz przy ul.Królowej Jadwigi, a także w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPiU) przy ul. Staszica. Szkoła posiada internat znajdujący się we Wroniu, salę gimnastyczną, boiska sportowe, bibliotekę oraz kilkadziesiąt sal lekcyjnych, w tym sale do nauki języków obcych oraz pracownie zawodowe, wyposażone w specjalistyczne programy i pomoce dydaktyczne. Kształcenie praktyczne odbywa się w następujących pracowniach:

 • informatyczne

 • wspomagania projektowania i wytwarzania (CAD-CAM)

 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie ( CNC)

 • technologii i montażu

 • techniczna i pomiarów

 • mechatroniczna

 • elektroniki i elektrotechniki

 • hotelarstwa

 • gastronomiczna

 • ekonomiczna

 • logistyczna

 • ślusarstwa

 • obróbki skrawaniem

 • spawalnicza

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia odbywają zajęcia praktyczne w naszych pracowniach szkolnych w CKPiU lub u pracodawców, zgodnie z podpisanymi umowami o pracę.Kilkutygodniowe praktyki zawodowe uczniowie technikum mają u lokalnych pracodawców, jak również zagranicą w ramach programu Comenius, np. w Niemczech, Portugali.

Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i egzaminów maturalnych świadczy o dobrym przygotowaniu uczniów oraz wysokich kompetencjach nauczycieli uczących w ZS Wąbrzeźnie.

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 1. TECHNIKUM - 5 letnie

 • technik ekonomista

 • technik logistyk

 • technik informatyk

 • technik hotelarstwa

 • technik handlowiec

 • technik mechanik

 • technik mechatronik

 • technik organizacji turystki

 • technik rolnik

 • technik architektury krajobrazu

 • technik ochrony środowiska

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 4 letnie

 • profil – służby mundurowe

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3 letnia

 • operator obrabiarek skrawających

 • mechanik, monter maszyn i urządzeń

 • sprzedawca

 • różne zawody – klasy wielozawodowe

 • klasy integracyjne wielozawodowe

 1. BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – 2 letnia

 • Technik mechanik

 • Technik handlowiec

Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata. Słuchacze są klasyfikowani semestralnie. Kształcenie obejmuje naukę przedmiotów zawodowych i przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym. Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

 1. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH - zaoczne

 • liceum dla dorosłych – 8 semestrów

 • szkoła policealna – technik rachunkowości, technik administracji

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe, np. spawania MIG -TIG

 

"KSZTAŁCIMY ZAWODOWO"