+48 56 688 13 52 wew. 21

Pedagog

Nie jestem tu po to, żeby mówić Tobie, co trzeba zrobić albo jak to zrobić.

Wolę dowiedzieć się, jak wygląda Twoje życie i pomóc wprowadzić takie zmiany, na jakie się zdecydujesz.

 

1.Godziny pracy pedagogów
Podczas zdalnego nauczania pedagodzy Anna Szelążek i Zbigniew Izdebski pełnią codziennie dyżury w szkole. Jeżeli chcesz się umówić na spotkanie, rozmowę, prosimy o telefon pod numer 565881352 lub wiadomość przez dziennik librus.

2.Obowiązki pedagoga zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4. Pomoc psychologiczną zapewnia uczniom ZS Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie, te. 566882175

5. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ZS (od dyrektora).

6. W szkole branżowej funkcjonują klasy integracyjne, dedykowane w szczególności uczniom, którzy mają opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dzięki odpowiednim warunkom i metodom pracy uczniowie mogą uzyskać efektywną pomoc nauczycieli i zdobyć wykształcenie zawodowe.

7. Praca z uczniem przewlekle chorym: