+48 56 688 13 52 wew. 21

Technik ekonomista

symbol cyfrowy zawodu 331403

Warunkiem uzyskania tytułu - technik ekonomista jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

  • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce gospodarczej – egz. koniec klasy III

  • EKA05. Prowadzenie spraw karowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek gospodarczych – egz. po I semestrze kl. V

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej

  • obliczania podatków

  • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

  • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Podstawy ekonomii

Statystyka

Prawo w działalności gospodarczej

Praca biurowa

Gospodarka zapasami

Działalność gospodarczo – finansowa

Kadry i płace

Technika biurowa

Język obcy zawodowy

KARIERA ZAWODOWA

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m. in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych. Technik ekonomista bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym jest zatrudniony.